THAM KHẢO NHỮNG ĐIỂM TRỌNG YẾU TRONG THỰC HÀNH TU TẬP HÀNG NGÀY

THỰC HÀNH SÁNG SỚM Buổi sáng, đầu tiên hãy quán tưởng rằng chư Phật, Bồ Tát cùng chư đạo sư truyền thừa đang chơi chuông kim cương và trống damaru, đánh thức bạn khỏi giấc ngủ của vô minh. Khi bạn thức dậy, lập tức hãy tụng “Lama Chenno, Lama Chenno”, kêu gọi lòng từ[…]