12717883_10205969756698857_2629456351374592118_n

Thiền đi bạn ạ

Cái não vật lý nó thông minh nhưng giới hạn lắm. Linh hồn mới thực sự vô hạn và bất tử. Bạn tin hay không thường phụ thuộc vào sự phân tích của cái não. Thiền định việc đầu tiên là cho cái não đi nghỉ phép. Cái não đi nghỉ phép vậy thì lúc đó[…]