Học thiền có cần phải đọc sách?

Trả lời rằng: KHÔNG CẦN và CẦN Học thiền là học một “PHƯƠNG PHÁP ĐỂ HÀNH THIỀN”, chứ không phải là học “NHỮNG CÁI CHỨNG ĐẮC CỦA VỊ THẦY”, dù những chứng đắc ấy là của một vị Phật, hoặc của những vị Tổ sau này. Điều sai lầm của những người “tu Thiền” ngày[…]

CHÂN DUNG MỘT ĐẠO SƯ ĐẮC ĐẠO

Đối với những ai mới bắt đầu học: Yoga, Thiền, Năng lượng, Cảm xạ, Khí công, Nhân điện, v.v… và rất nhiều phương pháp khác, họ thường không thể nào phân biệt được một đạo sư đắc đạo hay chưa đắc đạo. Khi được học với người đắc đạo thì sự thành công là điều[…]